Szakértői vélemények a SzóKiMondókáról

A háztartásokban sugárzott, a háromtól hat éves kort megcélzó, magyar nyelvű gyermekcsatornák többsége operál olyan elemekkel, amelyek pszichés problémákat és alvászavarokat eredményeznek. A SzóKiMondóka ebben is hiánypótló szerepet tölt be, mivel nem tartalmaz sem agresszív vagy sokkoló képeket.

A SzóKiMondóka szereplői gyerekek, akiket mindennapi tevékenységeik közben látunk, amint esznek, isznak, nevetnek, játszanak vagy éppen ismerkednek a világgal. Ezeket a pillanatokat „állítjuk meg” és ezekhez társítjuk a szóképeket. A SzóKiMondóka tökéletesen leköti a korosztály figyelmét és szórakoztatva tanítja őket. Tartalmaz az egyes fogalmakhoz társított mondókákat, dalokat, amelyeket immár értelmezni is megtanul a gyermek.

Goda Krisztina

filmrendezőnő

Minden így kezdődött. Külföldön szültem és számomra nagyon fontos volt, hogy gyermekeim jól megtanuljanak magyarul. Kislányommal angol szókártyákkal játszottam, amiket 2-3 alkalom után felismert akkor is, ha még nem tudta kimondani az odaírt szót. Mutogatással tudtomra adta, hogy mi van odaírva. Rögtön arra gondoltam, hogy én ezt magyarul szeretném vele csinálni. A magyar szókártyákra is ugyanígy reagált, nem tudta még kimondani például, hogy nyuszi, de a „Nyuszi ül a fűben” mozdulatát mutatta a nyuszi kártya láttán. Videót is csináltam róla, kiírva azokat a szavakat a képernyőre, ahol jártunk és amit csináltunk. Egy példányt küldtem Goda Krisztinának az így elkészült DVD-ből és laminált szókártákból, akinek a lánya egyidős volt Zoéval és ő is ugyanazt élte át a lányával, amiket én Zoéval. Az ő biztatására indultam el a SzóKiMondóka megvalósításának útján. 

Az elégedett és harmonikus élet nyitja a tanulás és az öröm összekapcsolása, ennek a tökéletes példája a SzóKiMondóka.

Bódi Helga

pszichológus

Mi, magyarok világszerte híresek vagyunk korai fejlesztő módszereinkről, a legkisebb gyerekhez fordulás szakszerű képességéről, legyen szó akár fizikai, akár szellemi képességeik javításáról. A SzóKiMondóka is jól illeszkedik ebbe a sorba. A korai fejlesztés legjobb eszközeit veti be külföldön élő szülők számára, ahol az idegen nyelvi környezetben kemény kihívás megőrizni, karban tartani és fejleszteni a gyerek magyar anyanyelvét. Játékosan segít, szórakoztat, de közben rendkívül súlyos missziót teljesít: képessé teszi a legkisebb magyarokat a kétnyelvűségre, és az ebből fakadó összes előny maradéktalan élvezetére.

Dr. Kumin Ferenc

Londoni főkonzul

A kisgyermek számára a játék maga az élet – ha játszva tanítjuk, az életre tanítjuk. A SzóKiMondóka segítségével pedig a legjobb tanítómestertől tanulhat: a szüleitől, akik számára a leghitelesebbek, akiktől a legszívesebben fogadja el a tudást.

Vida Ágnes

babapszichológus

 

Az Amerikai Magyar Iskolák Találkozóján alkalmam volt a SzóKiMondóka anyagát megismerni. Ötletesnek és eredetinek találtam az anyagot, hatékonyan segítheti az egész kicsik anyanyelvi nevelését, külföldön nevelkedő gyerekeink magyarságának megőrzését.
Dömötör Gábor

a Külföldi Magyar Cserkészszövetség Intéző Bizottságának elnöke

Bemutatkoznak a SzóKiMondóka szakemberei

,,Aki jól mozog, tisztán beszél.
Aki tisztán beszél, mélyen gondolkodik.
A kisgyermek mozgása: játék.
A kisgyermek beszéde: játék.
Ezért a sokat és jól játszó gyermek tud majd megfelelően, elmélyülten gondolkodni.”
(Vekerdy Tamás)

Nem véletlenül választottam ezt az idézetet, hisz a SzóKiMondóka programcsomagban mindez visszaköszön! Interaktív módon, a szülővel, nagyszülővel együtt játszva gyakorol nagymozgásokat a gyermek, amely alapja a beszédfejlődésnek (mint ahogy minden képesség fejlődésének is.) A kommunikáció, vagyis a környezettel való kapcsolatteremtés akkor lesz jó, ha a gyermek problémamentesen végigmegy a következő fejlődési soron: kúszás-mászás-járás. Ennek a szempontnak is maximálisan eleget tesz a program, hisz 1,5 – 2 éves kortól ajánlják a családoknak.

Fontos ismérve, hogy a szülőtől nagy tudatosságot igényel, mind a bevezetése, mind a használata. Ez által nem csak a gyermek ismeretei bővülnek a világról, hanem az időérzékének fejlesztésére is hatással lehet, ha azonos időben használják a DVD-ket és a szókártyákat.

A mondókák, a zenei, képi, szókártyák anyaga igazodik a gyermekek életkori sajátosságaihoz az ismeretközlésen túl is. Épít a négy alap környezeti elemre, mely az évszakok megismertetésének is fontos része. A magyar hagyományokat, kultúrát, élővilágot preferálja, és mindezt összegzik a mesék a záró mesefüzetekben. A mesék nem csak a gyermeki fantáziát mozgatják meg, hanem ott a szóképeket is újra láthatjuk. Ez elősegítheti, erősítheti az olvasástanulást.

A szavak, a szóképek a videókban sokszor, sok helyen, többféle összefüggésben megjelennek. A készítők ügyeltek a magyar szótagolásnak megfelelő képi megjelenítésre, így elmondható hogy vizuálisan is beépül a gyermeki agyba ez a szabályrendszer. Ez a későbbiekben a gyermek segítségére lesz iskolás korban is, illetve a korai olvasástanulás során, vagy a spontán olvasástanulásban.

A mozgással kísért mondókák segítik a bevésést és jó hatással vannak a testséma fejlődésére. Ugyanezt erősíti a testrészek neveinek megtanulása is.

A szókártyák használata elősegíti a korai beszédindítást, mivel a felnőtt és a gyerek a beszéd megjelenése előtt már megismerkedik, játszik a szavakkal. Éppen ezért a megkésett beszédfejlődésű gyermekeknek is segítségére lehet a készségfejlesztő programcsomag.

Vanóné Varga Judit
képességfejlesztő pedagógus

 

TimeaZsprofileofficalA nyelvi, vizuális és zenei kreativitás beillesztésének természetessége a hétköznapi tevékenységek közé akkor a leghatékonyabb és a leghitelesebb, ha egészen korán, már a  gyermekek első éveiben alkalmazzuk. A világ minél pontosabb megismerésének alapja a többcsatornás megértés – a ritmus, a színek, a hangok, a szavak és a mondatok összefüggő szerkezetté integrálása az életkori sajátosságok alapján folyamatosan fejleszthető képesség. Az ehhez tartozó “módszerek” és “eszközök”, amelyekkel a gyermek találkozik, a legmeghatározóbb lehetőségek tárháza, ahonnan a későbbiekben is képes lesz felépíteni és kialakítani saját, egyedi “módszereit” az őt körülvevő világban való eligazodáshoz és annak leírásához. A SzóKiMondóka fejlesztő csomag azért különleges és rendkívül hatékony, mert nemcsak az egynyelvű, de a többnyelvű gyermekek számára is megkönnyíti az anyanyelv(ek) játékos, de biztonságos elsajátítását. Ráadásul mindezt úgy, hogy optimális módon kitölti a gyermek és a szülő közti nyelvi teret érzelmi és esztétikai elemekkel, amelynek következtében az anyanyelv, mint játékos eszköz válik teremtő lehetőséggé mindkét fél számára. Valójában nem elég egy nyelv tökéletes használata, az is ugyanolyan fontos, hogy gyermekeink szeretik-e azt a nyelvi teret, azt a nyelvet, amelyen a világ megszólítja őket. Szeretnek-e majd egy egész életen át “szókimondókázni” a környezetükkel, a tárgyakkal és a társaikkal, akikkel a közössége(ke)t megalkotják. Nem mindegy, hogy milyen minőségű ez a közösség, milyen hatékony a nyelvi tér és milyen érzelmi színezetűek az emberi kapcsolataink. A SzóKiMondóka csomag és fejlesztőprogram komplexitásával garantálja az örömteli kommunikáció, majd később az olvasás varázsának megteremthetőségét egy esetlegesen kevésbé tökéletes világban is.

Tímea Zsédely, PhD – pszichológus, nyelvész – New York, USA

A SzóKiMondóka egy olyan projekt, ami teljes egészében magában foglalja a manapság legnépszerűbb és leghatékonyabbnak tartott kommunikatív nyelvtanítási módszert, a hagyományos gyakorlati elemekkel ötvözve.
A program a három fő tanulási típusra: vizuális, auditív és kinesztetikus (mozgásos) módszerekre épít, tehát a szülő egyéni preferenciákat figyelembe véve tudja megismertetni gyermeket, játékos formában az adott témakörrel.
Az anyag nagy segítség lehet az olvasástanulás folyamatában is, hiszen az un. globális megközelítési módot alkalmazza, azaz szóegységekre építve tanít.
Ennek a globális technikának az elsajátítása előny lehet a későbbi idegen nyelv tanulásban is.
A SzóKiMondóka játékos, interaktív interpretációja, magával ragadja a gyermekek és szülők figyelmét egyaránt, fenntartva a motivációt a folyamatos kommunikációra es az “észrevétlen tanulásra”.

Mészáros Mariann
nyelvész

“A gyermekek végett maradt meg a világ”
(Ragyogás könyve)

A több ezer éve leírt bölcsesség napjainkban is érvényes; ma is azt szeretnénk, hogy gyermekeink sikerrel járják majd a saját útjukat, legyenek felkészültek, bízzanak önmagukban és a környezetükben. Szinte pszichológiai közhely, hogy ennek az emberformálásnak a család maradt az elsődleges és legfontosabb műhelye.
A SzóKiMondóka program ehhez a korai fejlesztéshez kíván kreatív, újszerű, szakmailag megalapozott, művészi színvonalon elkészített segítséget adni.
Újszerű abban, hogy Magyarországon elsőként játékos formában, csaknem észrevétlenül egy-másfél éves kortól kezdődően tanít olvasni, és mindezt szeretetteljes, bíztató légkörben, egyéni ütemben teszi.

Kreatív, mert a kisgyermekek figyelmét lekötő képek, mondókák, dalok, mesék nemcsak az olvasástanulást segítik, hanem megismertetik az őt körülvevő világgal, a családdal, a játékaival, a föld elemeivel, a természet körforgásával, az emberi tevékenységekkel.
Szakmailag megalapozott, mert figyelembe veszi a fejlődési törvényszerűségeket, a családban megtapasztalt szeretetteli légkör tanulást serkentő,- a mese, a zene eddig is nagyrabecsült fejlesztő hatását.
Állandó konzultációs lehetőséget biztosít a programot használóknak, ami a készítők munkájuk iránti teljes elkötelezettségét mutatja.
A művészi színvonalat kiemelkedő tehetségű szakemberek garantálják; a gyermekeink “tiszta forrásból” eredő munkát érdemelnek!
Mint személyközpontú terapeuta, édesanya és nagymama mindezek mellett a Program egyedülállósága, a szülőkkel, nagyszülőkkel való melegséges érzelmi kapcsolata, a későbbiekben is felhasználható készségek, képességek kialakítása miatt is szívből ajánlom és megvalósulását szakmailag is támogatom!

Dr. Harday Szilvia pszichológus
Ny. Egyetemi docens

Szakemberek, akik munkájuk során használják a SzóKiMondókát

Kedves Érdeklődő!

Tanulásban akadályozottak szakirányon végzett gyógypedagógus vagyok, ezenkívül gyógypedagógia-tanár mestserképzés végzős hallgatójaként készülök az államvizsgára. Tavaly októberben egy hirdetésben találkoztam először a Szókimondókával. Rögtön éreztem, hogy munkám során erre szükségem lesz… 🙂

Egy szegregált intézményben tanítok tanulásban akadályozott és értelmileg akadályozott gyerekeket, az osztályomban pedig minden tanulóm autizmus spektrum zavarban érintett gyermek. Ezért a Szókimondóka azon oldalát próbáltam megnézni, milyen módon adaptálható a tananyagba, miben tud számunkra segíteni. Az információgyűjtés után meggyőződtem arról, hogy nagy segítséget nyújt ez a program a rehabilitációs órák megtervezésében, egyéb tantárgyak tananyagának kiegészítésében.

Mivel az osztályomban a gyermekek nagyobb része egyátalán nem beszél, vagy csak szavakkal kommunikál, így a szókártyákkal bővíthettem a szókincsüket, fejlődött a vizuális észlelésük, a kommunikációjuk és a szociális képességeik is. Az olvasni tudó, de nem beszélő tanuló abszolút kedvencének tudta be a kártyákat, elég volt csak felemelni a kártyát, kifejezhette gondolatait. Az olvasni nem tudó gyermekek pedig a képes felét tudták alkalmazni. A csomagból egyértelműen a kártyákat tudtam a legjobban beépíteni a midnennapokba! Hiszen a kommunikáció fejlesztésén túl, számos ötletet nyújtott nekem gyógypedagógusnak, hogy hogyan könnyíthetem meg a gyermekek számára a mindennapokat. Ezenkívül tökéletesen beépíthetőek voltak az önkiszolgálás, életvitel tantárgyak oktatásába.

A mesekönyvek hozzásegítenek a kreativitás fejlesztéséhez, a képzelőerő, az élmények, érzelmek kimutatásához. Az egyik szavakkal kommunikáló kisgyermek a mesekönyvből mesélni kezdett, megjelenítve az abban található képeket. Nem a szöveget olvasta, de a „mese olvasása” közben megfigyelhetőek voltak érzelmek, élmények, szimbólumok, amely számomra sok mindent elárult a gyermek személyiségéről, érzelmi világáról.

A mondókák, énekek pedig az általam tanított gyermekek abszolút kedvencei, mindig valamilyen mozdulatsort kötünk hozzá. A gyermekek imádják ezeket, a szavakkal kommunikáló kisgyermek már végigmond egy-egy mondókát önállóan.

A játéktervek követése nem tudott megvalósulni az oktatási környezetben, hiszen követnünk kell az előírtakat a gyermekek fejlettségi szintjének megfelelően. De azok nagy segítséget nyújtottak az anyagok felhasználásában, ötlettárként szolgáltak számomra. Így a folyamatosan bövülő készlettárból azt tudom elővenni, amire épp szükség van.

Nagyon köszönöm a Szókimondokának a segítséget, nagy szükség van ilyenfajta anyagokra, hiszen kevés a gyógypedagógusok rendelkezésére álló anyag, főleg értelmielg akadályozott gyermekek számára. Ezenkívül sikerül a tanulók tanulását, tanítását kreatívvá tenni, ezáltal sokkal motiváltabbak a tanulók és én gyógypedagógus is.

Várom a további kiadványokat, és jövő tanévre igyekszem még tudatosabban beleépíteni azokat a tanulásba.

Köszönettel és szeretettel: Túri Bianka : )

 

Ma kipróbáltuk a gyerekekkel a játék egy kis szeletét :), a könyvvel együtt. A tevékenység egész folyamatát nem írom le, csak amelyek a társashoz kapcsolódott: Először a gyerekekkel a kártyalapokkal ismerkedtünk, természetesen a betűk nélkül (arról is volt szó), majd a könyv mesélése közben figyelniük kellett azokra az elhangzó szavakra, melyeket a kártyalapok mutattak, valamint amelyeket a könyv fejezete tartalmazott …ahogyan meghallották a történetben elrejtett szavakat, akkor az aktuális kártyára kellett mutatni. Nos nem mutatták, azonnal „rácsaptak” 🙂 ….a siker és a nevetés nem maradt el. Mondókával, énekkel, játékokkal folytattuk, majd a dvd-ből látott Kelj fel Jancsi léggömb játék zárta a tevékenységünket és aratta a sikert. Köszönjük szépen, igyekszünk még hasonló tevékenységet tartani. Köszönöm a gyerekek nevében is!

(Nótinné Csikós Marianna, ovoneni.blog.hu)

Köszönöm a lehetőséget, hogy a Szókimondóka játékot kipróbálhattuk. Nagyon tetszik, hogy ennyi területet ölel át. A könyv abszolút korhű, a mai gyermekek számára jól értelmezhető, és a szórakoztatás szerepét is betölti. Nálunk nagyon fontos az élő nyelv használata, így a csoportok felváltva vették elő, és apró részletekben mesélték el a gyerekeknek. A csomaghoz tartozó kártyák nagyon jó minőségűek, a betűk jól olvashatóak még pár méter távolságból is. A gyerekek a mi óvodánkban a betűkkel napi szinten ismerkedhetnek, így sok olyan eszközünk van, ahol a kész szóval is találkoznak. Azt gondolom, ha a szavakat már rögzítették vizuálisan, akkor más szövegkörnyezetben is könnyedén felismerik, így az ismeret tudatosan automatizálódik. A testsémára javasolt gyakorlatok is hasznosak, hasonlót mi is alkalmazunk. Összegezve, a bevezető csomag nagyon színes, és ismeretben gazdag, de ahogy a csomag is jelzi ez csak egy bevezető rész. Azt gondolom, hogy alapnak mindenképpen hasznos lehet, de a többi résszel együtt válik teljessé. Köszönöm a lehetőséget, és további eredményes munkát kívánok a játék kipróbálása területén.

Stefán Mariann, Gyermeksziget Montessori Óvoda, Budapest