Adatvédelmi szabályzat

A jelen szabályzat a www.szokimondoka.hu címen elérhető, a SzóKiMondóka Fejlesztőjáték Kft. (2143 Kistarcsa, Eperjesi út 42/2., képviseli: Miller-Ferjentsik Viola és Scott Miller; a továbbiakban: „Szolgáltató”) által üzemeltetett weboldalon (”Weboldal”) keresztül nyújtott szolgáltatáshoz („Szolgáltatás”) közvetlenül kapcsolódó adatkezelésre terjed ki.

A felhasználó a regisztrációval, illetve személyes adatai megadásával elfogadja a jelen Szabályzatban foglaltakat.

A Szolgáltató jogosult a Szabályzat előírásait egyoldalúan – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és egyéb, adatvédelemmel összefüggő jogszabályok által biztosított keretek között – módosítani. A módosításokról a Szolgáltató a Weboldalon rövid felhívás útján vagy a jelentősebb változásokról e-mail-ben tájékoztatja a regisztrált felhasználóit. Amennyiben az érintett felhasználó a tájékoztatást követően továbbra is igénybe veszi a Szolgáltatást, az a Szabályzat módosított rendelkezései elfogadásának minősül.

Ellenkező kikötés hiányában a Szabályzat hatálya nem terjed ki olyan honlapok adatkezelésére, melyekre a Weboldalon elhelyezett hivatkozás vezet.

A jelen Szabályzat alkalmazása során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltaknak megfelelően a személyes adat fogalma alatt értendő bármely, az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosít jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságra jellemző ismeret – , valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható.

A jelen Szabályzatban használt további fogalmak jelentése is mindenkor megegyezik a kifejezésnek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározott fogalmával.

Az adatkezelő adatai

Neve: SzóKiMondóka Fejlesztőjáték Kft.

Székhelye: 2143 Kistarcsa, Eperjesi út 42/2.

Elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: vasarlas@szokimondoka.hu

Cégjegyzékszáma: 13-09-193001

Adószáma: 23912050-2-13

Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Telefonszáma: 06-20-6656-199

Adatvédelmi nyilvántartási száma:

 • NAIH-79665/2014 – webáruház üzemeltetéséhez kapcsolódó adatbázis kezelés
 • NAIH-79666/2014 – hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis
Hírlevél feliratkozások / megrendelési adatok kezelése
Cégnév: SalesAutopilot Kft.

Szolgáltatás: MailMaster / SalesAutopilot

Adószám: 25743500-2-41

Cégjegyzék szám: Cg. 01 09 286773

Székhely: 1024 Budapest, Margit krt. 31-33. félemelet 4.
Tel: (+36) 1 490 0172

A tárhely-szolgáltató neve: Sybell Informatika Kft. 

A tárhely-szolgáltató címe: 1158 Budapest, Késmárk u. 7/b

A tárhely-szolgáltató e-mail címe: support@sybell.hu

A tárhely-szolgáltató weboldala: www.sybell.hu

A személyes adatok kezelésének célja, jogalapja

A jelen Szabályzat kiterjed, minden a felhasználó által a regisztráció során és/vagy a megrendeléskor megadott személyes adatra, továbbá a 4. pont szerinti technikai adatokra.

A felhasználók által megadott személyes adatokat a Szolgáltató kizárólag a Szolgáltatással összefüggésben, a felhasználók azonosítása, a megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása, illetve hírlevél kiküldése céljából kezeli. Az adatkezelés jogalapja mindenkor a felhasználóknak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti önkéntes hozzájárulása azzal, hogy a Szolgáltatások igénybe vétele regisztrációt követően vagy regisztráció nélkül, de a Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatok megadásával lehetséges.

A Szolgáltató kizárólag a felhasználó és a Szolgáltató között létrejött szerződés teljesítése érdekében igénybe vett alvállalkozója (pl. futárszolgálat számára adhatja meg az érintett felhasználó személyes adatait, de kizárólag csak azokat az adatokat, amelyek az alvállalkozó számára a Szolgáltatás teljesítéséhez feltétlenül szükségesek, alvállalkozó a Szolgáltatótól kapott adatokat semmilyen formában nem jogosult felhasználni, tárolni, illetve harmadik fél részére továbbadni. A felhasználók adatait a Szolgáltató – az érintett előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül – nem hozza nyilvánosságra és az előbbieken túl más – harmadik fél részére nem adhatja át -, kivéve, ha arra bírósági vagy hatósági határozat, illetve jogszabályi rendelkezés alapján köteles.

A felhasználók személyes adatait a Szolgáltató mindenkor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII törvény és egyéb, adatvédelemmel összefüggő jogszabályok által meghatározott módon és mértékben, kizárólag az adatkezeléssel elérendő célhoz elengedhetetlenül szükséges mértékben kezeli.

A felhasználó által megadott adatokat a Szolgáltató felhasználhatja a letöltött oldalakon megjelenő hirdetési felületek személyre szabására, valamint a kilépéskor betöltendő oldal kiválasztására. Ezen műveletek automatikusan, emberi beavatkozás nélkül, számítástechnikai program által történnek.

Amennyiben a Szolgáltató a Weboldalt összekapcsolja más, általa üzemeltetett oldallal, az adatkezelések összekapcsolására kizárólag az érintettek kifejezett hozzájárulásával kerülhet sor.

A regisztráció

A regisztrációhoz bizonyos, az erre szolgáló felületen megjelölt személye adatok megadása szükséges. A regisztráció megerősítése egy visszaigazolási eljárással történik, amely során a Szolgáltató meggyőződik arról, hogy valóban a jogosult végezte-e el a regisztrációt.

Valamennyi felhasználó a regisztráció során az adatait a valóságnak megfelelően köteles megadni. A Szolgáltatót az adatok valótlanságával, téves megadásával, elírásával összefüggésben semmilyen felelősség nem terheli sem az érintett felhasználóval, sem más, harmadik személlyel szemben. Amennyiben a megadott személyes adatok valótlanságával kapcsolatban bármely harmadik személy igényt támaszt a Szolgáltatóval szemben, az igény kielégítéséért a felhasználó köteles a Szolgáltató helyett helytállni. Bármely felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. Ennek megfelelően egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

A felhasználók bármikor jogosultak a megadott adataikat módosítani, visszavonni, illetve törlését kéri a vasarlas@szokimondoka.hu e-mail címre megküldött levélben.

A SzóKiMondóka hírlevélre történő feliratkozás a regisztráció során, valamint a külön erre a célra kialakított szövegdobozban, az e-mail címet megadva lehetséges. A hírlevélre feliratkozó felhasználók részére a Szolgáltató a Szolgáltatásokkal kapcsolatos információkat juttathat el e-mail útján. A feliratkozott felhasználó a hírlevélben feltüntetett módon bármikor, jogkövetkezmények nélkül jogosult a hírlevélről leiratkozni.

Tudomásul veszem, hogy a SzóKiMondóka Fejlesztőjáték Kft. (2143 Kistarcsa, Eperjesi út 42/2.) adatkezelő által a https://szokimondoka.hu/ felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: e-mail cím, telefonszám, számlázási név és cím, szállítási cím. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

Technikai adatok kezelése

A regisztráció, valamint az oldal megtekintése során rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen, naplófáljban rögzített adatok csak statisztikai célra kerülnek felhasználásra, a felhasználók egyéb személyes adataival nem kapcsolható össze és a Szolgáltató csak törvény kifejezett rendelkezése alapján továbbítja harmadik fél részére.

A Szolgáltató a testreszabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén ún. cookie-t helyezhet el. A cookie-t a felhasználó törölheti a saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjében, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa le.

Az érintettek jogai

A felhasználó jogosult a személyes adatainak kezeléséről tájékoztatást kérni. Kérésre a szolgáltató köteles tájékoztatást adni a felhasználó általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és, milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás a vasarlas@szokimondoka.hu e-mail címen kérhető.

Adatbiztonság

A Szolgáltató minden tőle elvárható, szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

A Szolgáltató az adatokat az 1. pontban megjelölt tárhely-szolgáltató szerverén tárolja.

Az adatkezelés időtartama

Amennyiben a felhasználó az 5. pontban megjelölt módon kéri az adatai törlését, azokat a Szolgáltató haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül törli.

A regisztráció során megadott személyes adatokat a Szolgáltató a regisztráció törléséig kezeli.

Jogérvényesítés

A felhasználók panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül a Szolgáltatóhoz a vasarlas@szokimondoka.hu e-mail címre küldött levéllel, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. A felhasználó az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyv alapján jogait bíróság előtt érvényesítheti, valamint bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.

Budapest, 2014. október 27.

Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

Ezeket a feltételeket Magyarország törvényei szabályozzák.

A jelen ÁSZF a www.szokimondoka.hu címen elérhető, a SzóKiMondóka Fejlesztőjáték Kft. (2143 Kistarcsa, Eperjesi út 42/2., képviseli: Miller-Ferjentsik Viola és Scott Miller, a továbbiakban: „Szolgáltató”) által üzemeltetett weboldalon („Weboldal”) keresztül nyújtott szolgáltatások („Szolgáltatás”) igénybevételének feltételeit tartalmazza.

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed valamennyi, a Szolgáltatást igénybe evő felhasználóra. A Felhasználók a Szolgáltatás igénybe vételének megkezdésével, valamint a regisztrációval fogadják el az ÁSZF-t.

A Szolgáltató jogosult az ÁSZF előírásait egyoldalúan – a vonatkozó jogszabályok által biztosított keretek között – módosítani. A módosításokról a Szolgáltató a Weboldalon rövid felhívás útján értesíti a Felhasználókat, a jelentősebb változásokról pedig e-mail-ben tájékoztatja a regisztrált Felhasználókat. Amennyiben a Felhasználó a tájékoztatást követően továbbra is igénybe veszi a Szolgáltatást, az az ÁSZF módosított rendelkezései elfogadásának minősül.

A Weboldal egészében és részleteiben egyaránt szerzői jogi védelem alatt áll, és valamennyi szerzői vagyoni jog, valamint az adatbázis előállítóját megillető jogok a Szolgáltatót illetik meg. Ennek megfelelően a Weboldal, illetve a Szolgáltatások egészének és egyes részeinek valamennyi felhasználásához (a Weboldal képernyőn történő megjelenítésén és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a magáncélú másoláson kívül) a Szolgáltató előzetes, írásbeli engedélye szükséges.

A Szolgáltatás keretében a Felhasználók megvásárolhatják a Weboldalon megjelölt termékeket a webáruházban és hozzászólhatnak a fórum témáihoz.

 1. A Webáruházra vonatkozó vásárlási feltételek
 1. A szerződés megkötése, a megrendelés és a visszaigazolás:
 1. A termék kiválasztása:

A vásárlónak lehetősége van választani, illetve rendelni a webáruház termékei közül. A vásárló a kiválasztott termékre kattintva megtekintheti annak bővebb ismertetőjét, lényeges jellemzőit. A Szolgáltató mindent megtesz azért, hogy az oldalain megjelenő adatok a lehető legpontosabbak legyenek, a termékek mellett feltüntetett képek illusztrációk, minden esetben a termékismertető tartalmazza a termék jellemzőit. Vásárlási szándéka esetén a vásárló a megvásárolni kívánt terméket a „Kosárba” gomb megnyomásával egy virtuális kosárba helyezi. A Kosár „Megtekintés” gombjára kattintva megtalálja a vásárlás során kosárba helyezett termékeket, valamint a számla végösszegét és a szállítási költséget. Itt a vásárló leellenőrizheti rendelése helyességét, különös tekintettel az árakra és a mennyiségekre, melyeket igény szerint módosíthat, javíthat is. A kosár automatikusan kiszámítja a rendelés végösszegét.

 1. A rendelés elküldése

Ha a vásárló megfelelőnek tartja a kosárban elhelyezett termékek mennyiségét, leellenőrizte a végösszeget, és úgy döntött, hogy meg szeretné vásárolni őket, akkor a „Pénztár” gombra történő kattintást követően. Lehetősége van kiválasztani, hogy már regisztrált vásárlóként szeretne-e belépni, új vásárlóként akar regisztrálni, esetleg regisztráció nélkül akar vásárolni.

Ha a vásárló korábban már vásárolt a Szolgáltató webáruházában, úgy a korábbi regisztráció során megadott e-mail címét és jelszavát szükséges megadnia. Ha a vásárló új vásárlóként szeretne regisztrálni, akkor azt az ott megjelölt adatok megadásával teheti meg, amelyeket a rendszer eltárol, és a legközelebbi vásárlás alkalmával már csak be kell jelentkeznie. Regisztráció nélküli vásárlás esetén a számlázási és szállítási cím megadása szükséges.

A következő lépésben a vásárló szállítási módot (belföldi szállítás esetén: személyes átvétel, postapont, csomagautomata; külföldi szállítás esetén: MPL küldemény), valamint a fizetési módot (utánvét, banki átutalás, Paypal, készpénz, bankkártyás fizetés Simple Payjel) választhatja ki. A megrendelés a „Megrendelés” gombra kattintással küldhető el a Szolgáltatónak, a megrendelés elküldése a vásárló ajánlatának minősül. A vásárló „Megrendelés” gombra kattintva elismeri és tudomásul veszi, hogy nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után, kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben szereplő feltételeket megismerte és megértette, valamint szavatolja, hogy 18 éves elmúlt. A Szolgáltató nem köt szerződést kiskorúakkal, így a szerződés érvényesen kizárólag nagykorú vásárlókkal jön létre.

 1. Árak

A Weboldalon a termékek mellett feltüntetett árak a rendelés időpontjában érvényes listaárak. Az árak forintban értendők és minden esetben bruttó árak, a mindenkori ÁFÁ-t tartalmazzák, azonban nem tartalmazzák a szállítási költséget. A szállítási költség a pénztár folyamat során a megrendelés véglegesítése előtt, valamint a jelen ÁSZF-ben is megtalálható. Amennyiben a webáruházban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, a Szolgáltató fenntartja a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosít6ása után a Szolgáltató azonnal tájékoztatja a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetősége van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

 1. A rendelések feldolgozása

A rendelések feldolgozása munkanapokon 24 órán belül megtörténik.

 1. Adatbeviteli hibák javításának lehetősége

Az adatbeviteli hibák javítására a „Megrendelés” gomb megnyomása előtt van lehetősége.

 1. Visszaigazolás

A Szolgáltató minden rendelésről e-mailes visszajelzést küld. Ez azt jelenti, hogy a rendelés feladását követően a vásárló egy automatikus e-mailt kap a rendelés beérkezéséről és (később) egyet a várható szállítási időpontról. Abban az esetben, ha a Szolgáltató visszaigazolása – amely tartalmazza a megrendelés adatait – legkésőbb a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg a vásárlóhoz, akkor a vásárló az ajánlati kötöttség alól mentesül. A szerződés nyelve magyar, a megrendelés interneten megkötött, de nem írásba foglalt szerződésnek minősül, amelynek tartalma iktatásra, archiválásra kerül, és utólagosan hozzáférhető. Az iktatási szám a megrendelés azonosítószáma.

 1. Megrendelés módosítása

A visszaigazolást követően a vásárló a vasarlas@szokimondoka.hu címre küldött levélben módosíthatja a rendelést, a rendelés a Szolgáltató visszaigazolását követően módosul, amennyiben a visszaigazolásban a módosított adatok szerepelnek.

 1. A szerződés teljesítése, fizetés és szállítás
 1. Fizetési feltételek

A webáruházban lehetőség van banki átutalásra, a Szolgáltató KH Banknál vezetett bankszámlájára, valamint bankkártyával, Pay Pal-lal és utánvéttel történő fizetésre. Utóbbi esetén a teljes vételárat szállítási költséggel együtt a küldemény átvételekor kell kifizetni készpénzben a küldemény kézbesítőjének.

Abban az esetben, ha a vásárló olyan terméket választott, ami havi részletekben fizetendő (pl. tagsági díj, részletfizetés, stb.) úgy a vásárlási feltételek elfogadásával külön engedélyt ad arra, hogy az általa megadott bankkártyáját fordulónapon rendszeresen, a részletfizetés lejártáig, vagy a felek részéről történő megszakításig visszatérően és rendszeresen terheljük.

Az Ismétlődő fizetés igénybevételéhez jelen nyilatkozat elfogadásával hozzájárulok, hogy a sikeres regisztrációs tranzakciót követően jelen weboldalon (szokimondoka.hu) kezdeményezett későbbi fizetések a bankkártyaadatok újbóli megadása és az én tranzakciónként hozzájárulásom nélkül a Kereskedő által kezdeményezve történjenek. Figyelem(!): a bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártyaadatokhoz sem a Kereskedő, sem a SimplePay nem fér hozzá. A Kereskedő által tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett ismétlődő fizetéses tranzakciókért közvetlenül a Kereskedő felel, Kereskedő fizetési szolgáltatójával (SimplePay) szemben bármilyen igényérvényesítés kizárt. Jelen tájékoztatót átolvastam, annak tartalmát tudomásul veszem és elfogadom.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban tekinthető meg.

 1. Szállítás

A küldemények kézbesítése, szállítása futárszolgálattal (Név: Magyar Posta Logisztika (MPL) a Magyar Posta Zrt. 2800 Tatabánya, Fő tér 30), vagy postai küldeményként történik. A termék szállítási idejét a webáruház ismerteti a pénztár folyamat során, valamint a visszaigazoló e-mail is tartalmazza.

Szállítási módok:

Belföld: Személyes átvétel (9123 Kajárpéc, Rákóczi u. 1., valamint Katica Könyv Műhely 1063 Budapest, Szondi u. 67.), házhozszállítás MPL futárszolgálattal, postapont, csomagautomata.

Kiszállítási idő: A megrendeléstől számított 2-3 munkanap

Szállítási díjak:

10.000 Ft alatt 1590 Ft

10.000 – 13.000 1290 Ft

13.000 – 16.000 890 Ft

16.000 felett ingyenes

Külföld: A világ minden területére szállítunk.

Szállítás: A csomagszállítást az MPL teljesíti, szállítási költség az országzónáktól és a vámkezelés szükségességétől függ. USA egész területen a csomagszállítást a United States Postal Service végzi, melynek szállítási költsége bruttó 11.900 Ft.

Kiszállítási idő: A megrendeléstől számított 5-6 munkanap

3. A szállítástól elállás

Ha a Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott áru nem áll rendelkezésére, erről a vásárlót haladéktalanul tájékoztatja és az esetlegesen interneten keresztül már kifizetett vételárat legkésőbb a tájékoztatás megküldését követő 14 napon belül visszautalja. A visszautalással kapcsolatban a vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli.

III. A szerződéskötés feltételeire vonatkozó tájékoztatás

 1. Elállási jog

A vásárló a termék átvételétől (vagy több termék esetében az utolsó termék átvételétől), vagy szolgáltatás teljesítésére irányuló szerződés esetén a szerződés megkötésétől számított 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Az átvétel időpontját a vásárló köteles igazolni (például a futártól kapott nyugtával, személyes átvétel esetén számlával stb.). Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, a vásárló jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést. A vásárló az elállási/felmondási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatának, vagy a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozat mintának a Szolgáltató részére történő elküldésével gyakorolhatja. A Szolgáltató erre alkalmas elérhetőségei a Weboldal Vevőszolgálat pontjában találhatóak. A vásárló határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát a Szolgáltatónak.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha a vásárló eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a termék vásárlóhoz történő szállításának költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a vásárló a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos szállítási módtól eltérő szállítási módot választott.) A visszatérítés során a Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést a Szolgáltató jogosult mindaddig visszatartani (akár a fenti 14 napon túl is), amíg az érintett termék nem érkezett vissza hozzá, vagy a vásárló hitelt érdemlően nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

A vásárló köteles az elállással érintett terméket a Szolgáltató által megjelölt postacímre indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a vásárló a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének költségét a vásárló viseli. Utánvéttel visszaküldött csomag átvételétre a Szolgáltatónak nincs lehetősége. A terméket a Szolgáltató csak eredeti állapotában és csomagolásában, hiánytalan átvételkori mennyiségi, minőségi állapotában veszi vissza. A vásárló kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Ha a vásárló kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén a vásárló köteles megtéríteni a Szolgáltató számára a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen a Szolgáltató visszatéríti a vásárló által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja az általa nyújtott szolgáltatás ellenértékét.

A vásárló a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. §-ában felsorolt esetekben nem gyakorolhatja elállási és felmondási jogát.

A vásárló a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is jogosult a szerződéstől a fent hivatkozott egyértelmű nyilatkozat megküldésével elállni. Ez esetben a Szolgáltató az elállási nyilatkozat átvételét követő 14 napon belül köteles a vásárló által már esetlegesen teljesített ellenértéket visszatéríteni.

2. Kellékszavatosság

A vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. A vásárló – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a vásárló a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat, ha a kijavítást vagy kicserélést a Szolgáltató nem vállalta, nem tudta elvégezni vagy ha a vásárló kijavításhoz, kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. A vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet az áttérés költségének viselése mellett, kivéve, ha az áttérés indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

A vásárló a kellékszavatossági igény határidőben történő érvényesítése érdekében köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval a Szolgáltató Weboldalon megjelölt elérhetőségére küldött levél formájában. A hiba közlésén túl a vásárló köteles a szavatossági igényét is megjelölni. A szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl a kellékszavatossági jogok már nem érvényesíthetőek.

A termék átvételétől, illetve a szolgáltatás teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a vásárló számlával igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a vásárló köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

3. Termékszavatosság

A kellékszavatosság helyett a vásárló a termék hibája esetén a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként a vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalkor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényét a vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a vásárlónak kell bizonyítania. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. A termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igény a gyártóval szemben érvényesíthető.

IV. Ügyfélszolgálat, panaszügyintézés

A vásárló a megrendeléssel kapcsolatos bármilyen kérdését, észrevételét írásban a vasarlas@szokimondoka.hu e-mail címen jelezheti, valamint telefonon a +36206656199-es telefonszámon. A fogyasztói panaszok intézése írásban, illetve telefonon történik, a vasarlas@szokimondoka.hu e-mail címen, valamint a +36206656199-es telefonszámon.

A vásárló a Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület a Budapesti Békéltető Testület, címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. emelet 310., levelezési címe: 1253 Budapest, Pf. 10.

V. A fórumok

A regisztrált Felhasználók jogosultak a nyilvános fórumok témáihoz hozzászólni. A Szolgáltató jogosult a közízlést, az üzleti érdekeit és a jogsértő hozzászólásokat törölni. A hozzászólások minden esetben a Felhasználók véleményét, álláspontját tükrözik, azok tartalmáért a Szolgáltatót nem terheli felelősség. A Felhasználó szavatolja, hogy az általa a Weboldalon közzétett tartalom harmadik személy jogát – így különösen személyhez fűződő jogát vagy szellemi alkotásokhoz kapcsolódó jogát – nem sérti. A Felhasználó teljeskörű és korlátlan helytállási kötelezettséggel tartozik a Szolgáltatóval szemben, ha bármely harmadik személy az általa közzétett tartalmakkal összefüggésben igényt támaszt a Szolgáltatóval szemben.

A Felhasználó időbeli és területi korlátozás nélküli felhasználási jogot enged a Szolgáltatónak arra, hogy az általa közzétett tartalmat a Weboldalon felhasználói tartalomként hozzáférhetővé tegye és archiválási céllal bármilyen adathordozón rögzítse. Felhasználó szavatolja, hogy a felhasználási engedély adására jogosult.

VI.) Vegyes rendelkezések

A Szolgáltató kizárja a felelősségét minden olyan, a Felhasználók által közzétett tartalomért, amely jogszabályt, a jelen ÁSZF-t vagy bármely harmadik személy jogát vagy jogos érdekét sérti. Az ilyen tartalmakért közvetlenül a Felhasználók tartoznak felelősséggel. A Felhasználói tartalmak tekintetében a Szolgáltatót kizárólag mint közvetítő szolgáltatót terheli felelősség.

A Szolgáltató a Szolgáltatás folyamatos és hibátlan elérhetőségéért, hibamentes működéséért semmilyen felelősséggel nem tartozik, valamint a Szolgáltató nem felelős a rajta kívül álló okból keletkezett hibákért és ezek következményeiért (pl. hálózati meghibásodás, elérés kimaradása, bármilyen eredetű technikai leállás, szünet, mások által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok (például: vírusok, makrók vagy hacker tevékenységek). A Szolgáltató ugyanakkor köteles minden tőle elvárható intézkedést megtenni a Weboldal zavartalan üzemeltetése és a hibák mielőbbi elhárítása, orvoslása érdekében.

A Felhasználó teljeskörűen és korlátlanul köteles a Szolgáltató minden olyan kárát megtéríteni, amely a Felhasználó tevékenységével összefüggő okból keletkezett. A Felhasználó által megtérítendő kárnak minősül a valamely hatóság által jogerősen kiszabott bírság vagy a Szolgáltatóval szemben alkalmazott egyéb hátrányos jogkövetkezményből eredő kár, amennyiben annak kiszabására, illetve alkalmazására a Felhasználó magatartásával összefüggő okból került sor.

A SzóKiMondóka hírlevélre történő feliratkozás a regisztráció során, valamint a külön erre a célra kialakított szövegdobozban, az e-mail címet megadva lehetséges. A feliratkozott felhasználó a hírlevélben feltüntetett módon bármikor, jogkövetkezmények nélkül jogosult a hírlevélről leiratkozni.

A Felhasználó véleményének elküldésével – vasarlas@szokimondoka.hu e-mail címre – engedélyt ad a Szolgáltatónak a vélemény közzétételére a honlapon, Facebook oldalon, egyéb promóciós anyagon, nevének feltüntetésével.

A jelen ÁSZF alkalmazására és értelmezésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. A Felhasználók által megadott személyes adatok kezelése az Adatvédelmi Szabályzatban foglaltak szerint történik.

Törvényi hivatkozások

Adatkezelés:

2011. évi CXII. törvény (Infotv.)

Elállás, termékszavatosság, kellékszavatosság, visszatérítés

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet

Jótállás

151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet

Szerzői jogok

1999. évi LXXVI. törvény

A Szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommalösszefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK);

151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról; 45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;

19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokravonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

Budapest, 2014. október 27.